“แบงก์พาณิชย์”อย่ามั่ว ข้อมูลลูกค้าต้องเป็นความลับ

Home / “แบงก์พาณิชย์”อย่ามั่ว ข้อมูลลูกค้าต้องเป็นความลับ

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท.ให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า โดยให้ถือเป็นความลับที่สถาบันการเงินพึงรักษาและดูแลมิให้มีการเปิดเผยต่อผู้อื่นในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และแนวนโยบายของ ธปท.คือ พ.ร.บ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ม.154-155 ห้ามมิให้บุคคลผู้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของลูกค้าโดยเหตุที่เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการหรือเป็นพนักงาน และเปิดเผยความลับนั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเข้ากรณียกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้สินเชื่อ เปิดเผยให้แก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน เป็นต้น สำหรับบทลงโทษตามความผิดนี้คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ธปท มีแนวนโยบายเรื่องการกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์  และแนวนโยบายเรื่องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของของธนาคารพาณิชย์ ที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และห้ามให้ข้อมูลแก่หน่วยงานอื่น เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ต้องแยกคำยินยอมของผู้บริโภคออกจากเอกสารการขอใช้ผลิตภัณฑ์ และให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ หากเป็นการเปิดเผยแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สามารถให้คำยินยอมเป็นกลุ่มได้ โดยไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล

“ธปท. มีมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวนโยบายฯ เช่น การกำหนดให้สถาบันการเงินมีนโยบาย ระบบงาน และกระบวนการภายใน ที่มีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาและดูแลบุคลากรอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังมีส่วนงานกำกับดูแลการให้บริการของสถาบันการเงินและรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสถาบันการเงินได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม”